REGULAMIN

I. Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta; adres: Preqursor sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew, e-mail: sklep@preqursor.pl tel. 798 834 204

 2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez Preqursor w ramach Sklepu lub osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

 3. Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

 4. Konto: zapis w systemach informatycznych Sklepu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

 5. Koszyk: lista Produktów wybranych przez Klienta w Sklepie w celu złożenia zamówienia;

 6. Materiał: wszelkie materiały i informacje (np. wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288), w szczególności utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub dobra niematerialne osób trzecich, a zamieszczone przez Preqursor;

 7. Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

 8. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

 9. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Preqursor sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew działający pod adresem www.sklep.preqursor.pl

 10. Umowa: umowa sprzedaży dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Preqursor, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

 11. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: umowa zawierana pomiędzy Klientem a Preqursor, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

 12. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu;

 13. Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

 14. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875);

 15. Preqursor: Preqursor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Skrzeszewie, z adresem ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000602327, NIP: 7123308265, REGON 363734212.

 

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Sklepu

1. Administratorem Sklepu jest Preqursor. 

2. Preqursor świadczy w Sklepie drogą elektroniczną następujące usługi:

a. rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu,

b. założenie i prowadzenie Konta,

c. wyszukiwanie Produktów

d. złożenie Zamówienia, 

e. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta).

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są nieodpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest: 

a. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

b. dostęp do Internetu, 

c. przeglądarki internetowe: Firefox, Opera, Chrome, Edge, Safari (w wersjach aktualnych),

d. minimalna rozdzielczości ekranu: od szerokości 300px , 

e. włączona obsługa plików cookies, 

5. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Sklepie usługami poprzez Dział Obsługi.

6. Poszczególne usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Sklepie mogą podlegać osobnym regulaminom.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Preqursor usługi udostępnionej w Sklepie:

a. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Sklepu - z momentem wejścia na stronę internetową Sklepu,

b. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta w Sklepie.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a. opuszczenia przez Klienta Sklepu, lub

b. dezaktywacji Konta, lub 

c. rezygnacji z danej usługi.

9. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Preqursor w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać z Preqursor umowę o świadczenie usług w ramach Sklepu, wypowiadając ją.

10. Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Sklepie, musi poinformować o swojej decyzji Dział Obsługi w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@preqursor.pl co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu. Preqursor może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Sklepu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.

11. Sklep wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Sklepu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Sklepu.

12. Preqursor zastrzegają sobie prawo do:

a. modyfikacji Sklepu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,

b. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Sklepu innych niż opisane w pkt. 11 powyżej. Preqursor informuje Klientów o tych przerwach, zamieszczając stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Preqursor nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie.

13. Regulamin udostępniany jest przez Preqursor na stronie Sklepu nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 

 

III. Konto

1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne,

2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Pomyślne utworzenie Konta, po zalogowaniu przez Klienta pozwala na powtórne logowanie się w sklepie, przeglądanie poprzednich zamówień, kontrolę realizacji aktualnych.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Podczas korzystania ze Sklepu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Korzystając ze Sklepu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Preqursor także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b. nieumieszczania Materiałów własnych wprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Preqursor niezwłocznie usuną takie Materiały,

c. korzystania ze Sklepu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),

e. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Sklepu,

f. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Sklepie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Klient powinien powiadomić niezwłocznie Preqursor o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem ze Sklepu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem ze Sklepu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku stwierdzenia przez Preqursor naruszenia zasad korzystania ze Sklepu określonych w niniejszym Regulaminie, Preqursor wezwie Klienta drogą mailową do zaniechania takich działań pod groźbą usunięcia Konta. Preqursor może też usunąć określone informacje umieszczone przez Klienta, a naruszające zasady korzystania ze Sklepu. W razie ponownego naruszenia Konto Klienta zostanie usunięte, o czym zostanie on poinformowany drogą mailową.

5. Wszelkie Materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Sklepu stanowią przedmiot praw Preqursor. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Preqursor.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych w Sklepie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Preqursor sp. z o.o., ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew lub poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@preqursor.pl Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji składanych pocztą Klient powinien podać adres korespondencyjny, a w przypadku reklamacji składanych pocztą elektroniczną adres e-mail, na który Preqursor udzieli odpowiedzi. Preqursor zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Preqursor udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient złożył reklamację, chyba że Klient zażąda innej dostępnej formy. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w rozdziale VIII Regulaminu.

 

V. Zamówienie Produktów

1. Preqursor prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz telefonicznie poprzez kontakt na nr telefonu . W Sklepie Klient może nabywać Produkty wybraniu Produktu do Koszyka lub po założeniu Konta. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w Sklepie pod adresem www.sklep.preqursor.pl. 

3. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła), podane są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta, uzgodnionych kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne wybrane usługi), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu..

4. Na procedurę składania zamówienia w Sklepie składają się

(1) wybranie Produktów przez Klienta i dodanie ich do Koszyka,

(2) złożenie zamówienia przez Klienta (podanie danych Klienta),

(3) wybór sposobu dostawy,

(4)płatność,

(5) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Preqursor (Klient otrzymuje email z danymi zamówienia)

5. Potwierdzenie rejestracji zamówienia następuje w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. 

6. Zamówienia nieopłacone 72 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji zamówienia przez Preqursor będą anulowane.  

7. Klient, składając zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w potwierdzeniu rejestracji zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Klientowi przez Preqursor potwierdzenia rejestracji zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Dział Obsługi poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do realizacji w części, Preqursor zaproponuje Klientowi realizację zamówienia w pozostałym zakresie. W przypadku anulowania lub częściowego anulowania zamówienia Preqursor zwraca niezwłocznie całą płatność (w przypadku anulowania całości zamówienia) bądź część płatności (odpowiadającą anulowanej części zamówienia).

9. Preqursor nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów.

10. Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

 

91114020620000374530001001

za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24.pl aktualnie akceptowanego przez Preqursor.

11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia. Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail o otrzymaniu przez Preqursor środków. 

12. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.  Koszty ewentualnego przewalutowania ponosi Klient.

13. Klient na każdym etapie składania zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi, dzwoniąc na wskazany na stronie internetowej Sklepu numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

 

VI. Dostawa i Czas Realizacji

1. Termin realizacji zamówienia nie przekracza maksymalnie 6dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania Produktu oraz dostawy.

2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez Preqursor.

3. Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w Koszyku.

4. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta transportem Preqursor, przesyłką kurierską. Produkty o znacznych gabarytach lub wadze dostarczane są na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Preferowana godzina dostawy wskazana przez Klienta w zamówieniu jest przekazywana kurierowi, ale nie ma on obowiązku jej respektowania.  

5. Wszystkie przesyłki niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 30 kg, i każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 175 cm, dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy wskazanym przez Klienta. Pozostałe przesyłki są dostarczane na miejsce wskazane w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu i przekazać Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej. Kurier opuszcza towar do „poziomu 0” – warunki terenu muszą im na to jednak pozwolić.

6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie (zalecane jest sprawdzenie przekazywanego Produktu co do ilości i jakości) W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienie sprawy. Klient zachowuje prawo odstąpienia od Umowy niezależnie od ww. okoliczności.

7. W przypadku zamówienia Produktów o dużych gabarytach lub wadze Klient otrzymuje przy składaniu zamówienia informację, iż nie mogą być one dostarczone zwykłą przesyłką kurierską. Klient korzysta wtedy z opcji dostawy bez wyładunku (bez wniesienia). Klient obowiązany jest wówczas do samodzielnego wyładowania (wniesienia) dostarczonych Produktów.

8. W przypadku braku dokonania odbioru przesyłki Preqursor skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji i wezwania go do odbioru zakupionego Produktu w terminie 7 dni. Brak odbioru Produktu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez Preqursor od Umowy, a w konsekwencji obciążeniem Klienta kosztami związanymi z dostawą, a poniesionymi przez Preqursor.

 

VII. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego Produktu,

b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu Produktów dostarczanych osobno,

c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży Produktów dostarczanych partiami lub w częściach,

d. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Sklepie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi (Preqursor sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew, e-mail: sklep@preqursor.pl tel.798 834 204), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może też skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy bądź z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.  

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną Preqursor niezwłocznie potwierdzają jego otrzymanie.

 

Skutki odstąpienia od umowy

6. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że uważa się ją za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, zanim Preqursor przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Preqursor zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Preqursor otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Preqursor może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Preqursor dowodu jej odesłania.

9. Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz na adres: Preqursor sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew; niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Preqursor o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Rękojmia i gwarancja

1. Preqursor jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Preqursor odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu www.sklep.preqursor.pl, na adres e-mail: sklep@preqursor.pl lub na adres Preqursor sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew. 

4. Klient składa reklamację wraz z:

a) reklamowanym Produktem,

b) dołączoną kopią potwierdzenia zamówienia,

c) opisem problemu,

d) wskazaniem adresu e-mail do korespondencji,

5. Preqursor zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na wskazany przez Klienta w reklamacji adres e-mail. 

6. W przypadku gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji lub nie załączono wymaganych dokumentów Sklep zwróci się do Klienta poprzez wskazany e-mail o uzupełnienie reklamacji w terminie do 7 dni od dnia doręczenia e-maila. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep dokona bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany reklamowanego Produktu na nowy, pełnowartościowy.

8. W przypadku gdy Klient:

a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sklep usunięcia wady;

b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sklep wymiany Produktu;

- Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sklep wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci uzasadnione koszty transportu, jakie związane były z dostarczeniem reklamowanego Produktu.

10. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podając dane składając zamówienie lub zakładając Konto Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu składania zamówień na Produkty, zawarcia i realizacji Umowy, w celu realizacja prawa do odstąpienia, rozpatrywania reklamacji. W przypadku zakładania Konta przesyłając wypełniony formularz Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w celu założenia oraz utrzymania Konta.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych niezbędnych dla umożliwienia założenia Konta, złożenia zamówienia, przyjęcia oferty i zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową założenia konta lub zawarcia Umowy.

 3. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.

 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, ze jest to całkowicie niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia w celu dostarczenia przesyłki zgodnie z wybraną formą dostawy.

 5. Administratorem bazy danych Klientów jest Preqursor sp. z o.o.

 6. Klient zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 7. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep adres email, który został wskazany w formularzu w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz realizacji innych czynności określonych w Regulaminie.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

 

X. Pozostałe postanowienia

1. Preqursor zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie, a dodatkowo – w przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres Preqursor sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 05-124 Skrzeszew. Preqursor z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Niektóre elementy na wizualizacjach wykorzystanych w Sklepie mogą różnić się od oryginału. Preqursor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oferowanych towarów, bez konieczności informowania Klientów.

 

Załączniki:

 1. Wzór formularza reklamacyjnego
 2. Wzór odstąpienia od umowy - załącznik nr 1
 3. Wzór odstąpienia od umowy - załącznik nr 2